Obchodné podmienky

 
 
 
 
 
 
 
Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky
EMUGE-FRANKEN nástroje, spol. s.r.o.

stiahnuť ako PDF

 

I. Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto podmienky a prípadné osobitné zmluvné dojednania sú základom všetkých dodávok a výkonov. Odlišné nákupné podmienky objednávateľa sa nestávajú obsahom zmluvy ani v prípade prijatia objednávky.
 2. Dodávateľ si vyhradzuje vlastnícke a autorské práva na vzorkách, predbežných rozpočtoch, výkresoch a podobných informáciách hmotného a nehmotného charakteru, a to aj v elektronickej forme, ktoré sa nesmú sprístupňovať tretím osobám. Dodávateľ sa zaväzuje, že informácie a podklady, ktoré objednávateľ označí za dôverné, sprístupní tretím osobám len s jeho súhlasom.
 3. Podklady patriace k ponuke dodávateľa, ako napr. obrázky, výkresy údaje o hmotnosti a rozmeroch sú smerodajné len približne, pokiaľ nie sú výslovne označené za záväzné. Objednávateľ preberá výhradnú zodpovednosť za podklady, ktoré má predložiť, ako napr. obrázky, šablóny, vzorky alebo pod. Objednávateľ je povinný zaručiť, že realizačné výkresy, ktoré predložil, nezasahujú do ochranných práv tretích osôb.
 4. Vzorky sa dodávajú len za odplatu.

II. Obsah dodávky

 1. Pre obsah objednávky je smerodajné písomné potvrdenie objednávky zo strany dodávateľa, v prípade ponuky dodávateľa s časovou viazanosťou a včasným prijatím je smerodajná ponuka, pokiaľ potvrdenie objednávky v termíne nie je k dispozícii. Vedľajšie dojednania a zmeny musia byť písomne potvrdené zo strany dodávateľa.
 2. Ak sa objednávajú špeciálne nástroje, môže sa objednané množstvo odlišovať o cca. 10%, najmenej však o 2 kusy (viac alebo menej). Fakturované bude dodané množstvo.

III. Cena a platba

 1. Ceny platia (pri neexistencii osobitnej dohody) zo závodu vrátane nakládky, avšak bez balenia a vykládky. K cenám sa pripočíta daň z pridanej hodnoty v príslušnej zákonnej výške.
 2. Bez osobitnej dohody sa platba realizuje bez zrážky do pokladnice dodávateľa v priebehu 30 dní od dátumu vystavenia faktúry (aj pri čiastkových dodávkach).
 3. Právo zadržať platby alebo započítať ich s protinárokmi objednávateľovi prislúcha len do tej miery, do akej sú jeho protinároky nesporné a právoplatné.

IV. Dodacia lehota, omeškanie dodávky

 1. Dodacia lehota vyplýva z dohôd zmluvných strán. Podmienkou pre jej dodržanie zo strany dodávateľa je, aby boli medzi zmluvnými stranami vyjasnené všetky obchodné a technické otázky a aby objednávateľ splnil všetky povinnosti, ktoré mu prináležia, ako napr. predloženie prípadných potrebných úradných potvrdení alebo povolení alebo zaplatenie zálohy. Ak sa tak nestane, dodacia lehota sa primerane predlžuje. To neplatí, pokiaľ omeškanie zapríčinil dodávateľ.
 2. Dodržanie dodacej lehoty je podmienené správnym a včasným zásobením dodávateľa.
 3. Dodacia lehota je dodržaná, keď predmet dodávky pred jej uplynutím opustil závod dodávateľa alebo keď bolo nahlásené, že je pripravený na odoslanie. Pokiaľ sa má uskutočniť prebratie dodávky, je (s výnimkou oprávneného odmietnutia prebratia) smerodajný termín prebratia, popr. nahlásenie, že predmet dodávky je pripravený na prebratie.
 4. Ak sa zásielka resp. prebratie predmetu dodávky omešká z dôvodov, ktoré zapríčinil objednávateľ, budú mu, so začiatkom jeden mesiac po nahlásení pripravenosti dodávky na odoslanie resp. prebratie, účtované náklady vzniknuté omeškaním.
 5. Ak je nedodržanie dodacej lehoty spôsobené vyššou mocou, štrajkom pracovníkov alebo inými udalosťami, ktoré sú mimo sféry vplyvu dodávateľa, dodacia lehota sa primerane predlžuje. Dodávateľ čo najskôr oznámi objednávateľovi začiatok a koniec takýchto okolností.
 6. Bez stanovenia lehoty môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť v tom prípade, pokiaľ dodávateľ definitívne nemôže zrealizovať celkové plnenie pred prechodom rizík. Okrem toho môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť v tom prípade, keď pri objednávke nie je možné zrealizovať časť objednávky a objednávateľ má oprávnený záujem na odmietnutí čiastkovej dodávky. Ak to tak nie je, je objednávateľ povinný zaplatiť zmluvnú cenu pripadajúcu na čiastkovú dodávku. To isté platí pri neschopnosti dodávateľa. V ostatných prípadoch platí odsek VIII.2.
  Ak nemožnosť alebo neschopnosť nastane počas omeškania s prijatím alebo ak je za tieto okolnosti sám alebo z väčšej časti zodpovedný objednávateľ, jeho povinnosť odplaty mu zostáva.
 7. Ak objednávateľ poskytne dodávateľovi, ktorý je v omeškaní – so zohľadnením zákonných výnimočných prípadov – primeranú lehotu na plnenie a táto lehota nebude dodržaná, je objednávateľ oprávnený v rámci zákonných predpisov odstúpiť o zmluvy.

          Ďalšie nároky z omeškania dodávky sa určujú výhradne podľa odseku VIII.2. týchto podmienok.

V. Prechod rizík, prebratie

 1. Riziko prechádza na objednávateľa, keď predmet dodávky opustil závod, a to aj vtedy, keď sa uskutočňujú čiastkové dodávky alebo dodávateľ prebral ešte iné výkony, napr. poštovné náklady alebo dodanie a montáž. Pokiaľ sa má uskutočniť prevzatie, potom je pre prechod rizík smerodajné toto prevzatie. Musí sa uskutočniť okamžite k termínu prevzatia, poprípade po nahlásení dodávateľa o pripravenosti dodávky na prebratie. V prípade výskytu nepodstatného nedostatku nesmie objednávateľ prebratie odmietnuť.
 2. Ak sa zásielka resp. prebratie omešká alebo nenastane v dôsledku okolností, ktoré nie je možné pripísať dodávateľovi, riziko prechádza na objednávateľa odo dňa nahlásenia pripravenosti dodávky na odoslanie resp. prebratie. Dodávateľ sa zaväzuje, že na náklady objednávateľa uzatvorí poistenia, ktoré objednávateľ požaduje.
 3. Čiastkové dodávky sú prípustné, pokiaľ je to pre objednávateľa prijateľné.

VI. Výhrada vlastníctva

 1. Dodávateľ si vyhradzuje vlastníctvo na predmete dodávky, pokým nebudú uhradené všetky pohľadávky dodávateľa voči objednávateľovi z obchodného styku vrátane pohľadávok, ktoré vzniknú v budúcnosti, aj zo súčasne alebo neskôr uzatvorených zmlúv. Toto platí aj vtedy, keď jednotlivé alebo celkové pohľadávky dodávateľa boli prijaté na bežný účet a stav účtu bol uzavretý.
 2. Objednávateľ je oprávnený ďalej predávať predmet dodávky v riadnom obchodnom styku. Už teraz však odstupuje v prospech dodávateľa všetky pohľadávky so všetkými vedľajšími právami, ktoré mu vzniknú z ďalšieho predaja voči odberateľovi alebo tretím osobám. Objednávateľ je oprávnený tieto pohľadávky inkasovať aj po ich odstúpení. Toto sa netýka oprávnenia dodávateľa sám zinkasovať pohľadávky; avšak dodávateľ sa zaväzuje, že pohľadávky nezinkasuje, pokiaľ si objednávateľ bude riadne plniť svoje platobné povinnosti. Dodávateľ môže požadovať, aby mu objednávateľ oznámil odstúpené pohľadávky a ich dlžníkov, aby poskytol všetky údaje potrebné na vymáhanie, vydal príslušné podklady a dlžníkov informoval o postúpení. Ak bude predmet dodávky ďalej predaný spolu s iným tovarom, ktorý dodávateľovi nepatrí, potom sa za postúpenú považuje pohľadávka objednávateľa voči jeho odberateľovi vo výške ceny dodávky dohodnutej medzi dodávateľom a objednávateľom.Dodávateľ sa zaväzuje uvoľniť zábezpeky, ktoré mu náležia, do tej miery, do akej ich hodnota prekračuje zabezpečované pohľadávky, pokiaľ tieto ešte nie sú uhradené, o viac ako 20 %.
 3. Dodávateľ je oprávnený poistiť predmet dodávky na náklady objednávateľa proti krádeži, škodám spôsobeným rozbitím tovaru, požiarom, vodou a iným škodám, pokiaľ poistenie dokázateľne neuzatvoril sám objednávateľ.
 4. Objednávateľ nesmie na predmet dodávky zriadiť záložné právo ani zabezpečovací prevod. Pri exekúciách ako aj konfiškácii alebo inom disponovaní zo strany tretích osôb o tom musí dodávateľa bezodkladne informovať.
 5. Pri správaní sa objednávateľa v rozpore so zmluvou, predovšetkým pri omeškaní sa s platbou, je dodávateľ po upomienke oprávnený na späťvzatie predmetu dodávky a objednávateľ je povinný predmet vydať.
 6. Návrh na otvorenie konkurzného konania oprávňuje dodávateľa odstúpiť od zmluvy a požadovať okamžité vrátenie predmetu dodávky.

VII. Poskytovanie záruky

Dodávateľ poskytuje záruku na vecné a právne chyby na dodávke za vylúčenia iných nárokov – s výhradou odseku VIII – nasledovne:

Vecné chyby

 1. Všetky tie dielce, ktoré sa ukážu ako chybné v dôsledku okolnosti, ktorá sa vyskytla pred prechodom rizík, budú podľa voľby dodávateľa buď bezodplatne opravené alebo nanovo dodané. Zistenie takýchto nedostatkov sa musí dodávateľovi bezodkladne písomne nahlásiť. Nahradené dielce sa stanú vlastníctvom dodávateľa.
 2. Objednávateľ je povinný po dohode s dodávateľom poskytnúť mu potrebný čas a príležitosť na vykonanie všetkých opráv a náhradných dodávok, ktoré sa dodávateľovi javia ako potrebné; v opačnom prípade je dodávateľ oslobodený od ručenia za následky z toho vyplývajúce. Len v naliehavých prípadoch ohrozenia bezpečnosti prevádzky resp. na zabránenie neprimerane veľkých škôd, pričom dodávateľ musí byť okamžite informovaný, má objednávateľ právo, nedostatok sám alebo prostredníctvom tretích osôb nechať odstrániť a od dodávateľa požadovať náhradu potrebných nákladov.
 3. Z nákladov, ktoré vznikli opravou resp. náhradnou dodávkou, znáša dodávateľ (pokiaľ sa reklamácia ukáže ako oprávnená) náklady na náhradný diel vrátane zaslania, ako aj primerané náklady na demontáž a montáž, ďalej, ak je to vzhľadom na situáciu jednotlivého prípadu možné oprávnene požadovať, náklady na prípadné potrebné poskytnutie svojich montérov a pomocných síl.
 4. Objednávateľ má v rámci zákonných predpisov právo na odstúpenie od zmluvy, pokiaľ dodávateľ – so zohľadnením zákonných výnimočných prípadov – nechá zbytočne uplynúť stanovenú primeranú lehotu na opravu alebo náhradnú dodávku z dôvodu vecnej chyby. Ak sa vyskytuje len nezávažná chyba, prislúcha objednávateľovi len právo na redukciu zmluvnej ceny. Právo na redukciu zmluvnej ceny zostáva inak vylúčené.
  Záruka sa nepreberá najmä v nasledovných prípadoch:
 5. Nevhodné alebo neodborné používanie, chybná montáž resp. uvedenie do prevádzky zo strany objednávateľa alebo tretích osôb, prirodzené opotrebovanie, chybné alebo nedbalé zaobchádzanie, nenáležitá údržba, nevhodné prevádzkové prostriedky, chemické, elektrochemické alebo elektrické vplyvy – pokiaľ za ne nezodpovedá dodávateľ.
 6. Ak opravu vykoná objednávateľ alebo tretia osoba neodborne, záruka dodávateľa za z toho vyplývajúce následky nevzniká. To isté platí pre zmeny na predmete dodávky vykonané bez predošlého súhlasu dodávateľa.

  Právne chyby :
   
 7. ​Ak používanie predmetu dodávky vedie k porušovaniu priemyselných práv alebo autorských práv v tuzemsku, dodávateľ z princípu zadováži na vlastné náklady pre objednávateľa právo na jeho ďalšie užívanie alebo zmodifikuje predmet dodávky spôsobom prijateľným pre objednávateľa tak, aby už nedochádzalo k porušovaniu ochranných práv.
  Ak to nebude možné za ekonomicky primeraných podmienok alebo v primeranej lehote, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy. Za uvedených podmienok prislúcha právo na odstúpenie od zmluvy aj dodávateľovi.
 8. Povinnosti dodávateľa pre prípad porušenia ochranných alebo autorských práv uvedené v odseku VII.7. sú, s výhradou odseku VIII.2, definitívne.

  Existujú, len keď

          - objednávateľ bezodkladne informuje dodávateľa o uplatnenom porušení ochranných alebo autorských práv,
          - objednávateľ dodávateľa v primeranej miere podporuje pri obrane proti uplatneným nárokom resp. keď dodávateľovi umožní realizáciu modifikačných opatrení podľa odseku VII.7.,
          - dodávateľovi zostanú vyhradené všetky obranné opatrenia vrátane mimosúdnych regulácií,
          - právny nedostatok nespočíva v nariadení objednávateľa a
          - porušenie práva nebolo spôsobené tým, že objednávateľ svojvoľne zmenil predmet dodávky alebo ho používal spôsobom, ktorý nezodpovedá zmluve.

VIII. Ručenie

 1. Ak objednávateľ nemôže predmet dodávky používať v súlade so zmluvou kvôli zavineniu dodávateľa v dôsledku zanedbaného alebo chybného prevedenia návrhov a rád uskutočnených pred alebo po uzatvorení zmluvy alebo kvôli porušeniu iných zmluvných vedľajších záväzkov, predovšetkým návodu na obsluhu a údržbu predmetu dodávky, potom pri vylúčení ďalších nárokov objednávateľa platia primerane ustanovenia odsekov VII a VIII.2.
 2. Za škody, ktoré nevznikli na samotnom predmete dodávky, ručí dodávateľ – z akýchkoľvek právnych dôvodov - len
  - v prípade úmyslu,
  - v prípade hrubej nedbanlivosti majiteľa/orgánov alebo vedúcich zamestnancov,
  - v prípade zavineného poškodenia života, na tele, zdravia,
  - v prípade chýb, ktoré zlomyseľne zamlčal alebo ktorých absenciu garantoval,
  - v prípade nedostatkov na predmete dodávky, pokiaľ sa podľa zákona o povinnom ručení výrobcu za škody spôsobené chybou výrobku ručí za zranenie osôb alebo vecné škody na súkromne užívaných predmetoch.

  Pri zavinenom porušení závažných zmluvných povinností ručí dodávateľ aj pri hrubej nedbanlivosti zamestnancov, ktorí nemajú vedúce postavenie, a pri ľahkej nedbanlivosti, v tomto prípade s obmedzením na pre zmluvu typické, rozumne predvídateľné škody.

  Ďalšie nároky sú vylúčené.

IX. Premlčanie

Všetky nároky objednávateľa – z akýchkoľvek právnych nárokov – sa premlčiavajú po 12 mesiacoch. Pri úmyselnom alebo zlomyseľnom správaní, ako aj pri nárokoch podľa zákona o povinnom ručení výrobcu za škody spôsobené chybou výrobku platia zákonné lehoty.

X. Používanie softvéru


Pokiaľ dodávka obsahuje softvér, objednávateľovi sa priznáva nevýlučné právo na užívanie dodaného softvéru vrátane jeho dokumentácie.
Prenecháva sa za účelom jeho užívania na predmete dodávky na to určenom. Užívanie softvéru na viac ako jednom systéme je zakázané.
Objednávateľ smie softvér rozmnožovať, prepracúvať, prekladať alebo ho prepisovať z objektového kódu na zdrojový kód len v zákonne prípustnej miere (§ 69 a nasl. autorského zákona).
Objednávateľ sa zaväzuje neodstraňovať údaje o výrobcovi (najmä poznámky ohľadne copyrightu) alebo ich meniť bez predošlého výslovného súhlasu dodávateľa.
Všetky ostatné práva ohľadom softvéru a dokumentácií, vrátane kópií zostávajú u dodávateľa resp. dodávateľa softvéru. Poskytovanie sublicencií nie je prípustné.

XI. Aplikovateľné právo, sídlo súdu

 1. Pre všetky právne vzťahy medzi dodávateľom a objednávateľom platí výlučne právo Slovenskej republiky, smerodajné pre právne vzťahy tuzemských strán.
 2. Miestom súdu je súd príslušný pre sídlo dodávateľa. Dodávateľ je však oprávnený podať žalobu v hlavnom sídle objednávateľa.